Styrket governance

Ved økonomiaftalerne for 2016 blev KL, Danske Regioner og regeringen enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-patienter i hele landet senest med udgangen af 2019. Aftalen indebærer, at der i de fem landsdele - det vil sige regioner med tilhørende kommuner – er etableret et tværsektorielt telemedicinsk tilbud, som bliver udbredt til relevante KOL-patienter inden udgangen af 2019.  Landsdelsprogrammerne står i spidsen for den praktiske gennemførelse af udbredelsen, der er forankret i de tværgående sundhedsaftaler. (Læs mere her.)

Parallelt med arbejdet i landsdelsprogrammerne blev der igangsat en række nationale og tværregionale/tværkommunale forudsætningsprojekter, der skal styrke det økonomiske, faglige og tekniske grundlag for udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL. (Læs mere her.)

Udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL er afhængig af en stærk it-infrastruktur. Den nuværende infrastruktur, som telemedicin skal basere sig på, består af en række komponenter, der skal sikre, at data kan opsamles lokalt samt deles og integreres med relevante fagsystemer i regioner, kommuner og almen praksis. Der er etableret et fællesoffentligt forudsætningsprojekt, der skal afprøve og sikre produktionsmodning af infrastrukturens forskellige elementer, så den kan tages i brug i de lokale telemedicinske løsninger i landsdelsprogrammerne. (Læs mere om MaTIS-forudsætningsprojektet her.)

Et underprojekt i MaTIS-forudsætningsprojektet handlede om modning af governance vedr. OpenTele, hvor OpenTele er en it-platform, der indsamler fra hjemmemonitorering af patienter. Der er tale om en fleksibel løsning, som kan opsamle måledata fra alle telemedicinske overvågninger, uanset hvilket teknisk udstyr der anvendes. Underprojektets formål var at styrke governance for OpenTele og herved fremme en fællesoffentlig styring af den open source software, som ligger til grund for OpenTele platformen. Dette skal medvirke til at sikre en flerleverandørstrategi og en udvikling af open source software, der er økonomisk, kvalitetsmæssigt og brugsmæssig attraktiv. Region Midtjylland var ansvarlig for delprojektet. Nedenfor er leverancerne fra underprojektet.

Leverancer vedrørende styrket governance af OpenTele

Kommissorium - Bestyrelsen for 4S

Kommissorium for Bestyrelsen for 4S beskriver bestyrelsens rolle og ansvar i projektet Styrket Governance og Modning af OpenTele-softwaren. Kommissoriet tager afsæt i projektgrundlaget, som er godkendt i Styregruppen for Teknisk Modning af National Infrastruktur til Telemedicin (MaTIS) i marts 2016.

Læs hele dokumentet her: 1.0 Styrket governance_kommissorium

Retningslinjer og procedurer m.v.

Denne leverance beskriver retningslinjer og procedurer for opfølgning for aflevering, modtagelse og godkendelse af kode og dokumentation m.v. De beskrevne retningslinjer og procedurer er opsat for at sikre kvaliteten af softwaren i 4S og for at forskellige aktører kan arbejde med open source koden i parallel.

Læs hele dokumentet her: 1.1 Retningslinjer og procedurer

Model for opfølgning på forankring af OpenTele i parternes forretning

Denne leverance beskriver modellen for opfølgning, som har til formål at samle informationer om forankringen af OpenTele. Opfølgningen bidrager til at give et samlet overblik over OpenTeles anvendelse i parternes forretning.

Læs hele dokumentet her: 1.2 Model for opfølgning

Model for kvalitetssikring

Denne leverance beskriver en kvalitetssikringsmodel og en ramme for de godkendelsesprocedurer, der sikrer kvaliteten af softwareleverancer til 4S. Kvalitetssikringsmodellens primære rolle er at sikre, at leverandører af OpenTele løsninger får let adgang til at CE-mærke produkterne på baggrund af en dokumenteret høj kvalitet af de softwarekomponenter, der ligger hos 4S. Derudover er modellen med til at sikre, at flere leverandører samtidigt kan arbejde på at udvikle og levere OpenTele løsninger med minimale indbyrdes afhængigheder. Godkendelsesprocedurerne sikrer på den anden side, at de softwareleverandører, der leverer kode til 4S overholder de kvalitetskrav, som lovgivningen stiller.

Læs hele dokumentet her: 1.3 Model for kvalitetssikring

Kortlægning af OpenTele-versioner i anvendelse hos parterne

Oversigt over hvilke versioner, der anvendes og relationer mellem disse.

Læs hele dokumentet her: 2.0 Kortlægning af OpenTele-versioner i anvendelse hos parterne

Koncept for systemforvaltning af den fælles open source kode, herunder procedure for opfølgning på software-versioner af OpenTele

Denne leverance beskriver koncept for systemforvaltning af den fælles open source kode i 4S. Dokumentet fokuserer på at give en oversigt over de planer, oversigter, værktøjer og processer, som omgiver forvaltningen af 4S kode, komponenter og systemer og versioner af disse. De beskrevne planer, oversigter, værktøjer og processer har til formål facilitere samarbejde og kvalitetssikring i forhold til open source softwaren under governance af 4S. Overordnede procedurer omkring udvikling og arkitektur, som er den omgivende kontekst for systemforvaltningen, er beskrevet i ”2.3 Procedurer”.

Læs hele dokumentet her: 2.1 Koncept for systemforvaltning

Koncept for organisering af support, udvikling, test og certificering af standarder og profiler

Konceptet omfatter retningslinjer og procedurer for support af anvendere og leverandører, retningslinjer for udvikling, aflevering, modtagelse og godkendelse af kode og dokumentation, herunder test og certificering af opfyldelse af standarder og profiler.

Læs hele dokumentet her: 2.2 Koncept for organisering af support etc

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Denne leverance beskriver procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling. Leverancen beskriver dels det overordnede forløb for udvikling, fra idé til leverance, dels den overordnede organisering af styring og koordinering af arkitektur og udvikling. Procedurerne er opsat for at sikre kvaliteten af softwaren i 4S, for at forskellige aktører kan arbejde med open source koden i parallel og for at interessenterne i 4S økosystemet kan kommunikere og koordinere effektivt omkring kort- og langsigtede anbefalinger, planer og mål.

Læs hele dokumentet her: 2.3 Styring og koordinering

Vejledende beskrivelse af indhold i OpenTele-kontrakter

Dokumentet giver en vejledende beskrivelse af hvilke specifikke kontraktelementer om OpenTele og open source, der er betydningsfulde i forbindelse med udbud, samt hvilke ydelser 4S kan tilbyde i den forbindelse.

Denne vejledende beskrivelse baserer sig på 4S' hidtidige erfaringer med kontrakter, der involverer OpenTele. Det er væsentligt at understrege, at når den første kontrakt er udarbejdet, vil der på denne baggrund blive udfærdiget en skabelon til fremtidige kontrakter.

Læs hele dokumentet her: 5.2 Vejledende beskrivelse af indhold i OpenTele-kontrakter